مقالات، نوشته ها، راهکارها و اخبار همایشهای برگزیده امیررضا کشاورز در زمینه پایگاه داده SQL Server ، هوش تجاری و تحلیل اطلاعات.

, ,

درک مفهوم Fill Factor Index در SQL server

/
هر کاربر پایگاه داده ، کاربر نهایی و نیز developer ویا adminstrator به اهمیت indexها برای اجرای بهتر query ها واقف هستند. وجود index در جداول بزرگ پایگاه داده به SQL Server کمک می کند تا هنگام اجرای queryها عملکرد بهتری داشته باشد. هنگام ایجاد و باز سازی این indexها برای جداول نیاز به تعیین fill factor یا به عبارتی فاکتور پر شدن داریم.
Compression 2
, ,

توابع compressوdecompress در SQL server2016

/
در این مقاله می خواهیم دو تابع فشرده سازی(compression) و از حالت فشرده خارج کردن (decompression) صحبت نماییم. اولین بحث فشرده سازی داده ها در sql server 2008 ...
, ,

مقایسه ی INTERSECT و EXCEPT در SQL Server

/
اين راه تنها در نمايش يك مجموعه نتايج در جاييكه هر دو مجموعه از دادهها مطابق هستند و يا تنها در جاييكه دادهها در يكي از جداول وجود دارند و نه در ديگري، بسيار سودمند خواهد بود. اين كار با استفاده از انواع مختلف Join ها قابل اجرا است، اما چه گزينههاي ديگري را SQL SERVER ارايه ميدهد؟