, , ,

دوره SQL Server 2014 Administration مجتمع فنی تهران

/
دوره راهبری پایگاه داده SQL Server 2014 Administration محل برگزاری: مجتمع فنی تهران(شعبه البرز) مدرس: امیررضا کشاورز زمان برگزاری: یکشنبه ها ۱۷ تا ۲۱ شروع از ۱۹ دی ۱۳۹۵